Voltijd hoogbegaafdheid onderwijs

We verzorgen binnen de Stichting ROOBOL op twee locaties voltijd hoogbegaafdheid onderwijs vanaf groep 2. 

- Locatie Burgerschool, Dokkum (sinds 2011)
- Locatie It Skriuwboerd, Surhuisterveen (vanaf schooljaar 2019-2020)

Hoogbegaafdheid

Over wat hoogbegaafdheid is zijn verschillende modellen ontwikkeld. Wij willen bewust verder kijken dan de IQ-grens van 130 en met name ook de specifieke kenmerken en daarmee de ondersteunings- en onderwijsbehoefte die daarmee gepaard gaan onderkennen.

‘Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.’

De kenschets bevat de volgende kenmerken:

- Hoog intelligent (denken)
- Autonoom (zijn)
- Hoog sensitief (waarnemen)
- Rijkgeschakeerd gevoelsleven (voelen)
- Gedreven en nieuwsgierig (willen)
- Scheppingsgericht (doen)
- In de interactie met de omgeving worden daaraan de kenmerken ‘creatief, snel, intens en complex’ toegevoegd.

Om hoogbegaafd genoemd te worden, moet iemand behoorlijk wat van de genoemde kenmerken hebben, zij het niet van alles noodzakelijkerwijs evenveel of extreem veel. Elke hoogbegaafde heeft eigen en soms heel bijzondere (combinaties van genoemde) talenten.

(Delphimodel Hoogbegaafdheid, 2017)

De leerlingen hebben belang bij een onderwijs-programma dat aansluit bij hun zone van naaste ontwikkeling, werk op eigen niveau. Ze hebben behoefte aan eigenaarschap, compacte en topdown instructie, een gedifferentieerd curriculum dat tegemoetkomt aan het hogere orde denken (en dus uitdaagt) en aansluit bij hun interesse en talent en hen daarmee motiveert.

Naast het aangepaste curriculum heeft de hoogbegaafde leerling behoefte om:

- Kennis te hebben over zijn/haar hoogbegaafdheid
- Iedere dag iets nieuws te leren
- Gepassioneerd te zijn over zijn/haar talent, zonder zich daarvoor te hoeven verontschuldigen
- Meer te zijn dan hun talent
- Zich goed te mogen voelen over hun prestaties
- Fouten te mogen maken
- Begeleiding te krijgen bij het ontwikkelen van hun talent
- Omgang met gelijkgestemden
- Aan een verscheidenheid aan vrienden
- Mee te mogen bepalen welke talenten ze willen ontwikkelen
- Niet hoogbegaafd te hoeven zijn ‘in alles’.

(Gifted children’s bill of rights, Siegle, 2017)

Passend onderwijs

Onze visie is dat we de hoogbegaafde kinderen van 4 tot 12 jaar waar het kan passend onderwijs bieden binnen de reguliere groepen (inclusief onderwijs) en waar het moet binnen een setting met expertise en gelijken (peers): exclusief onderwijs; voltijd hoogbegaafdheid onderwijs binnen de reguliere school

Aanmeldprocedure

De intake begint altijd met een kennismakingsgesprek. Voor het maken van een afspraak vult u het intakeformulier in en mailt deze naar: hb-onderwijs@roobol.frl . Aanvragen voor de intake voor het HB Onderwijs ROOBOL komen rechtsreeks terecht bij de intake-commissie.

Ouders die via het intakeformulier hebben aangegeven dat hun kind(eren) potentiële leerlingen zijn voor het HB Onderwijs ROOBOL, worden uitgenodigd om samen met hun kind voor een kennismakingsgesprek te komen. Deze gesprekken worden gevoerd door een lid van de intakecommissie.

De  intakeprocedure voor het HB Onderwijs ROOBOL vraagt om het verzamelen van verdere gegevens. Dit doen we d.m.v.

- Een gesprek met de ouders
- Een gesprek met de leerkracht en/of IB-er van de school van herkomst
- Een ingevuld Dit ben ik formulier over de ontwikkeling van uw kind.
- Waar mogelijk aangevuld met onderzoeksrapportages.
- Voor groep 5 en hoger is een IQ onderzoek vereist. Het vastgestelde IQ zou 130 of hoger moeten zijn.

Belangrijke opmerkingen:

- Als datum en tijd van de aanvraag gelden de datum en tijd waarop het intakeformulier, inclusief alle benodigde bijlagen is ontvangen;
- Een onvolledig intakepakket wordt niet in behandeling genomen;
- Intakes worden behandeld op volgorde van binnenkomst;
- Een intake geeft geen garantie op plaatsing;
- De intakecommissie beslist over aanmelding van leerlingen voor de observatieweek als onderdeel van de plaatsingsprocedure.
- De intakecommissie kan vragen om een huisbezoek om meer informatie te verkrijgen.
- De intakecommissie kan beslissen de observatieweek te verlengen naar 4 weken.
- Of er tot plaatsing wordt overgegaan hangt wordt (mede) bepaald door de zwaarte of de ernst van de problematiek die de kinderen voor zichzelf, de groep of de afdeling vormen.

Na de observatiewe(e)k(en) beslist de intakecommissie over de plaatsing van de leerling. Bij positief advies kan het kind officieel worden ingeschreven, waarvoor het inschrijfformulier van de school gebruikt wordt.

Downloads: