Medezeggenschapsraad (MR)


Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad (MR) die bestaat uit tenminste 4 leden. De MR overlegt met de schooldirecteur over onderwerpen als verbetering van het onderwijs, de personeelsbezetting, het schoolplan, communicatie en betrokkenheid naar ouders, veiligheid (in en rond de school). Op de websites van de afzonderlijke ROOBOL-scholen vindt u informatie over de medezeggenschapsraad.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden.
De GMR is bereikbaar via: gmr@roobol.frl   
 
Meer informatie over de GMR kunt u vinden via de link: 
Informatie GMR