GMR

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

Op deze pagina stellen wij onszelf graag voor!

Oudergeleding

Petra Westra

Voorzitter

Meer info

Monique Zuidema

Lid

Meer info

Maaike Bartelds

Lid

Meer info

Nanja Heerema

Lid

Meer info

Gerrit van den Poll

Lid

Meer info

Wietske Bakker

Lid

Meer info

Personeelsgeleding

Femke Schotanus

Secretaris

Meer info

Roelof Liemburg

Lid

Meer info

vacature

Lid

vacature

Lid

Meer info

Hester Boorsma

Lid

Meer info

Renate van der Woude

Lid

Meer info

Neem contact op met de GMR

Hieronder kunt u een bericht voor onze GMR achterlaten. U kunt ook een e-mail sturen naar gmr@roobol.frl

Statuut

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement Medezeggenschapsstatuut GMR.

 


Vergaderingen

De GMR komt bij elkaar op de onderstaande data. De locatie is altijd het bestuursbureau van ROOBOL, Kuipersweg 5 te Buitenpost.

 

Datum en tijd
Woensdag 18 september 2018 - 19.30 uur (met RvT)
Maandag 28 oktober 2019 - 19.30 uur
Maandag 9 december 2019 - 19.15 uur 
Maandag 10 februari 2020 - 19.15 uur 
Maandag 30 maart 2020 - 19.15 uur
Maandag 20 april 2020 - 19.30 uur (met RvT)
Maandag 25 mei 2020 - 19.15 uur
Maandag 29 juni 2020 - 19.15 uur

 


Vastgestelde notulen

Hieronder vindt u de vastgestelde notulen van GMR-vergaderingen van schooljaar 2019-2020: 

Jaarverslag

Hieronder vindt u het jaarverslag van de GMR van schooljaar 2018-2019: