GMR

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

De agenda van een vergadering, de vastgestelde notulen, de openbare vergaderstukken en de activiteitenagenda van de GMR zijn op te vragen bij de secretaris Mirjam Krikke - Hamstra via gmr@roobol.frl.

Hieronder een lijst met de leden van de GMR.

Oudergeleding

Petra Westra Voorzitter 
Tessa Pander  
Janet Haagsma  
Bert Elzinga  
Vacature  
Vacature  

 

Personeelsgeleding

Jolien Zwiers  
Sigrid Keimpema  
Kornelis Hamstra  
Thea Westra  
Stienke Mulder  
Vacature  
Mirjam Krikke-Hamstra Secretaris / notulist

 


Neem contact op met de GMR

Hieronder kunt u een bericht voor onze GMR achterlaten. U kunt ook een e-mail sturen naar gmr@roobol.frl

Statuut

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement Medezeggenschapsstatuut GMR.

 


Vergaderingen

De GMR komt bij elkaar op de onderstaande data. De GMR vergadert zowel fysiek op het ROOBOL-kantoor, Ried 8 te Buitenpost als online via Microsoft Teams. Indien u wilt deelnemen kunt u een mailtje sturen naar: gmr@roobol.frl (secretariaat GMR).

 

Datum en tijd
Dinsdag 3 oktober 2023
Dinsdag 7 november 2023 (met RvT en bestuurder)
Dinsdag 12 december 2023 
Dinsdag 16 januari 2024 
Dinsdag 13 februari 2024
Dinsdag 12 maart 2024 (met de voorzitters van de MR-en)
Dinsdag 9 april 2024
Dinsdag 14 mei 2024  (met RvT)
Dinsdag 11 juni 2024

 

Jaarverslag

Hieronder vindt u het jaarverslag van de GMR van schooljaar 2020-2021: