GMR

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

Op deze pagina stellen wij onszelf graag voor!

Oudergeleding

Barbara de Haas

Voorzitter

lees meer

Petra Westra

Lid

lees meer

Maaike Bartelds

Lid

lees meer

Marion de Vries

Lid

lees meer

Gerrit van den Poll

Lid

lees meer

Wietske Bakker

Lid

lees meer

Personeelsgeleding

Femke Schotanus

Secretaris

lees meer

Roelof Liemburg

Lid

lees meer

José Westerhof

Lid

lees meer

Else van der Greft

Lid

lees meer

Hester Boorsma

Lid

lees meer

Renate van der Woude

Lid

lees meer

Neem contact op met de GMR

Hieronder kunt u een bericht voor onze GMR achterlaten. U kunt ook een e-mail sturen naar gmr@roobol.frl

Organisatie

Statuut

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement Medezeggenschapsstatuut GMR.

2017 Medezeggenschapsstatuut GMR


Agenda

De GMR komt bij elkaar op de onderstaande data. De locatie is altijd het bestuursbureau van ROOBOL, Kuipersweg 5 te Buitenpost.

 

Datum en tijd
Maandag 17 september 2018 - 19.30 uur (met RvT)
Maandag 15 oktober 2018 - 19.00 uur
Maandag 26 november 2018 - 19.15 uur 
Maandag 28 januari 2019 - 19.00 uur
Maandag 4 maart 2019 - 19.15 uur
Maandag 15 april 2019 - 19.30 uur (met RvT)
Maandag 27 mei 2019 - 19.15 uur
Maandag 24 juni 2019 - 19.15 uur

 


Vastgestelde notulen

Hieronder vindt u de vastgestelde notulen van GMR-vergaderingen.