GMR

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

De agenda van een vergadering, de vastgestelde notulen, de openbare vergaderstukken en de activiteitenagenda van de GMR zijn op te vragen bij de secretaris Yvonne Sissing via gmr@roobol.frl.

Hieronder een lijst met de leden van de GMR.

Oudergeleding

Petra WestraVoorzitter 
Wietske Bakker 
Nanja Heerema 
Betty Nutma 
Bert Elzinga 
Albert Sikkema 

 

Personeelsgeleding

Jolien Zwiers 
Erwin van Dijk 
Sigrid Keimpema 
Kornelis Hamstra 
Thea Westra 
Vacature 
Yvonne SissingSecretaris / notulist

 


Neem contact op met de GMR

Hieronder kunt u een bericht voor onze GMR achterlaten. U kunt ook een e-mail sturen naar gmr@roobol.frl

Statuut

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement Medezeggenschapsstatuut GMR.

 


Vergaderingen

De GMR komt bij elkaar op de onderstaande data. De GMR vergadert zowel fysiek op het ROOBOL-kantoor, Ried 8 te Buitenpost als online via Microsoft Teams. Indien u wilt deelnemen kunt u een mailtje sturen naar: gmr@roobol.frl (secretariaat GMR).

 

Datum en tijd
Dinsdag 20 september 2022
Dinsdag 11 oktober 2022 (met RvT en bestuurder)
Dinsdag 1 november 2022  
Dinsdag 13 december 2022 
Dinsdag 24 januari 2023
Dinsdag 21 februari 2023 (met de voorzitters van de MR-en)
Dinsdag 28 maart 2023
Dinsdag 16 mei 2023  (met RvT)
Dinsdag 6 juni 2023

 

Jaarverslag

Hieronder vindt u het jaarverslag van de GMR van schooljaar 2020-2021: