GMR

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

De agenda van een vergadering, de vastgestelde notulen, de openbare vergaderstukken en de activiteitenagenda van de GMR zijn op te vragen bij de secretaris Yvonne Sissing via gmr@roobol.frl.

Vacature

Momenteel zoekt de GMR drie nieuwe leden. Bekijk via onderstaande link de gehele vacaturetekst.

Hieronder een lijst met de leden van de GMR.

Oudergeleding

Petra WestraVoorzitter 
Wietske Bakker 
Nanja Heerema 
Betty Nutma 
Bert Elzinga 
Monique Zuidema 

 

Personeelsgeleding

Jolien Zwiers 
Elly Pilat 
Aliza Visser 
Sigrid Keimpema 
Yvonne SissingSecretaris / notulist

 


Neem contact op met de GMR

Hieronder kunt u een bericht voor onze GMR achterlaten. U kunt ook een e-mail sturen naar gmr@roobol.frl

Statuut

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement Medezeggenschapsstatuut GMR.

 


Vergaderingen

De GMR komt bij elkaar op de onderstaande data. Normaliter is de vergaderlocatie altijd het bestuursbureau van ROOBOL, Kuipersweg 5 te Buitenpost. Gedurende de COVID 19 maatregelen worden de vergaderingen digitaal via Teams gehouden. Indien u wilt deelnemen kunt u een mailtje sturen naar: gmr@roobol.frl (secretariaat GMR).

 

Datum en tijd
Maandag 6 september 2021 - 19:30 uur (startbijeenkomst nieuwe leden GMR en MR)
Maandag 20 september 2021 - 19.15 uur 
Maandag 25 oktober 2021 - 19.15 uur 
Maandag 1 november 2021 - 19.30 uur (met RvT en bestuurder)
Maandag 6 december 2021 - 19:15 uur
Maandag 31 januari 2022 - 19.15 uur
Maandag 28 februari 2022 - 19.15 uur (met MR)
Maandag 14 maart 2022 - 19.30 uur (met RvT en bestuurder) en reguliere vergadering
Maandag 4 april 2022 - 19.15 uur
Maandag 7 juni 2022 - 19.15 uur

 

Jaarverslag

Hieronder vindt u het jaarverslag van de GMR van schooljaar 2020-2021: