GMR

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden.

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Barbara de Haas – voorzitter

Tineke van der Laan – secretaris

vacature

Roelof Liemburg

Maaike Bartelds

José Westerhof-Laagland

Gerrit van den Poll

Else van der Greft

John Orie

Hester Boorsma

Marion de Vries

Renate van der Woude

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement Medezeggenschapsstatuut GMR.

De GMR is bereikbaar via: gmr@roobol.frl

2017 Medezeggenschapsstatuut GMR