GMR

ROOBOL vindt medezeggenschap belangrijk. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een waardevolle partner bij de totstandkoming van het onderwijsbeleid van ROOBOL en voert op grond van de Wet medezeggenschap op scholen overleg met het bestuur. De GMR wordt nauw betrokken bij en geïnformeerd over beleidsvorming en heeft invloed op de besluitvorming. De GMR houdt zich bezig met beleid op bovenschools niveau, dus zaken die alle scholen aangaan. De GMR heeft instemmings- en adviesbevoegdheid op een groot aantal beleidsonderdelen. Daarnaast kan de GMR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de scholen en de kinderen van belang zijn.

Op deze pagina stellen wij onszelf graag voor!

Oudergeleding

Petra Westra

Voorzitter

Meer info

Monique Zuidema

Lid

Meer info

Betty Nutma

Lid

Nanja Heerema

Lid

Meer info

Bert Elzinga

Lid

Wietske Bakker

Lid

Meer info

Personeelsgeleding

Jantina Dijkstra

Lid

Roelof Liemburg

Lid

Meer info

Paulien Zuiderveld

Lid

Frouckje de Jong

Lid

Meer info

Sigrid Keimpema

Lid

vacature

Lid


Neem contact op met de GMR

Hieronder kunt u een bericht voor onze GMR achterlaten. U kunt ook een e-mail sturen naar gmr@roobol.frl

Statuut

De taken en bevoegdheden van de GMR zijn vastgelegd in een reglement Medezeggenschapsstatuut GMR.

 


Vergaderingen

De GMR komt bij elkaar op de onderstaande data. Normaliter is de vergaderlocatie altijd het bestuursbureau van ROOBOL, Kuipersweg 5 te Buitenpost. Gedurende de COVID 19 maatregelen worden de vergaderingen digitaal via Teams gehouden. Indien u wilt deelnemen kunt u een mailtje sturen naar: y.sissing@roobol.frl (secretariaat GMR).

 

Datum en tijd
Maandag 21 september 2020 - 19:30 uur
Maandag 5 oktober 2020 - 19.30 uur (met RvT)
Maandag 9 november 2020 - 19.30 uur 
Maandag 14 december 2020 - 19.30 uur 
Maandag 1 februari 2021 - 19:30 uur (met MR) is  uitgesteld
Maandag 22 maart 2021 - 19.30 uur
Maandag 12 april 2021 - 19.30 uur (met RvT)
Maandag 17 mei 2021 - 19.30 uur
Maandag 21 juni 2020 - 19.30 uur

 

Jaarverslag

Hieronder vindt u het jaarverslag van de GMR van schooljaar 2019-2020: