Schorsing en verwijdering


Schorsing

Soms is er sprake van storend of agressief gedrag van een leerling. Ook ouders of verzorgers van leerlingen kunnen zich bedreigend of agressief gedragen. Als daardoor de veiligheid van de leerlingen, van het personeel en/of de ongestoorde voortgang van het onderwijs in gevaar dreigt te komen, kan de directeur van de school het College van Bestuur inschakelen, om een leerling te schorsen. Een schorsing duurt maximaal een week en kan maximaal met een week worden verlengd, tenzij wordt besloten om de leerling te verwijderen.

De maximale schorsingsduur is dan gelijk aan de periode dat de verwijdering procedure is afgerond. Een schorsing vindt pas plaats na overleg door het College van Bestuur met de leerling, ouders en de leerkracht. Deze informeert in geval van schorsing de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Ouders, die het niet eens zijn met het besluit, kunnen hier binnen zes weken na dagtekening een bezwaarschrift tegen indienen.

Verwijdering

Bij regelmatig en voortdurend wangedrag van leerlingen of ouders/verzorgers, of als definitief is gebleken dat de school niet langer in staat is, om het onderwijs of de zorg te bieden die de leerling nodig heeft, kan het College van Bestuur van ROOBOL namens het bevoegd gezag besluiten om tot verwijdering van de leerling over te gaan. Voordat het College van Bestuur dit besluit neemt, worden alle betrokkenen (directeur, groepsleerkracht, leerling, ouders/verzorgers en overige betrokkenen, zoals leerplichtambtenaar en vertrouwenspersoon e.d.) gehoord. Indien één van de partijen het wenst, kan ook de mening worden gevraagd van een andere, door de school en ouders geaccepteerde deskundige. Van het gesprek met de ouders wordt een verslag gemaakt, dat aan de ouders/verzorgers wordt uitgereikt of aangetekend wordt verstuurd en dat door ouders/verzorgers bij voorkeur wordt ondertekend.

Tegen een besluit tot verwijdering kunnen ouders bezwaar aantekenen bij het bestuur van ROOBOL. Ouders/verzorgers worden dan eerst opnieuw gehoord. Binnen vier weken krijgen zij dan schriftelijk een reactie. Na het besluit tot verwijdering moet ROOBOL proberen binnen acht weken een andere school te vinden voor de leerling. Zodra dat is gelukt, wordt de leerling verwijderd. Lukt het niet, dan wordt de leerling formeel, volgens de wettelijke regels na acht weken verwijderd.

Procedure schorsing en verwijderen