Klachten en integriteit

Klachtenregeling en klokkenluidersregeling

Bij ROOBOL kennen we een klachtenregeling en een klokkenluidersregeling.
Hieronder kunt u lezen voor welke situatie welke regeling bedoeld is.

Klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders tevreden zijn met hun leerkracht, in de klas en op school.  Het kan altijd gebeuren dat u als ouder van een leerling ontevreden bent over een beslissing of het gedrag van iemand op school. Het is belangrijk dat dit bespreekbaar is zodat we tot een oplossing kunnen komen.

De stappen zijn:

 1. In gesprek met de leerkracht
  Is er op school of in de klas van uw kind iets vervelends gebeurd, dan bespreekt u dit met de betreffende leerkracht. Zeggen wat u op uw hart hebt, kan al enorm opluchten. Indien nodig maakt u gezamenlijk afspraken over een oplossing of verbetering(straject).
   
 2. De schooldirecteur als bemiddelaar
  Komt u er niet uit met de leerkracht, dan wordt de schooldirecteur bij uw klacht betrokken. Deze treedt op als bemiddelaar tussen u en de leerkracht.
   
 3. Schoolbrede klachten
  Is er een schoolbrede klacht, dan kunt u zich direct wenden tot de schooldirecteur. Komt u er ook met de schooldirecteur niet uit, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van ROOBOL.
   
 4. Vertrouwenspersoon ROOBOL
  Een klacht bespreken met een vertrouwenspersoon van ROOBOL is ook mogelijk. Deze biedt een luisterend oor en kan helpen de goede weg te vinden voor uw klacht.

Om de klager zo nodig te kunnen bijstaan heeft ROOBOL een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon mevrouw Adriaentsje Tadema kunt u bereiken via:

GGD Fryslân
Harlingertrekweg 58
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden
telefoon: 088-2299887

        5. Externe procedure

Is het onverhoopt niet gelukt de klacht op te lossen binnen ROOBOL, dan kunt u een klacht indienen bij de externe klachtencommissie. ROOBOL is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie (LKC) van Stichting Onderwijsgeschillen www.onderwijsgeschillen.nl

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Postbus 85191
3508 AD UTRECHT,
Telefoon: 030-2809590  
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl.

Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.
 

Klokkenluidersregeling

De klokkenluidersregeling is bedoeld voor het kunnen melden van een vermoeden van een misstand.

Een vermoeden van een misstand is een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de organisatie waar u werkt en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, als gevolg van:

 • een (dreigend) strafbaar feit;
 • een (dreigende) schending van regels;
 • een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu;
 • een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen;
 • een (dreigende) verspilling van overheidsgeld;
 • een (dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten;
 • enig ander feit, gevaar of dreiging dat op redelijke gronden aanleiding geeft tot een vermoeden van een misstand als bedoeld in de eerste volzin van dit lid.

Tenzij sprake is van uitzonderingsgevallen (bijvoorbeeld acuut gevaar) meldt u een vermoeden van een misstand intern:

 • bij het bevoegd gezag: Willem Wouda;
 • bij de Raad van Toezicht als het vermoeden van de misstand het bevoegd gezag betreft: Ojanne Chang;
 • bij de vertrouwenspersoon integriteit: Adriaentsje Tadema.

Wilt u de misstand extern melden dan kan dit bij:

 • commissie Integriteitsvraagstukken: secretaris@civ-fryslan.nl.